« zur Übersicht

Konveniat vun de 50jäeregen 1970

(Sammlung: Sylvie Schaack)

 

Déi 1920 gebuere fréier Réimecher Schoulkomerodinnen a -komeroden op hirem Konveniat den 18. Oktober 1970 virum Hôtel de l'Esplanade.

 

E-Mail

 

<< Kennt Dir si nach? Réimech – Inhalt 

« zur Übersicht